Op Famke’s Pleats
Skrédyk 1
9056 LL Koarnjum
Tel: 058-2571643

Voor vragen betreffende dierenpension, reserveringen, dagopvang en rondleidingen: reserveringen@opfamkespleats.nl
Voor vragen betreffende zorgboerderij, dagbesteding, vacatures en stages: info@opfamkespleats.nl


Contact